PASLAUGŲ SUTARTIS

Sudarymo data nustatoma pagal užsakymo pateikimo laiką
(prireikus, patvirtinama IPC informacinės sistemos išrašu)
Sutarties šalys, –
IPC: Kauno technologijos universiteto (juridinio asmens kodas 111950581) Informacinių technologijų departamento Interneto paslaugų centras, kurio adresas Studentų g. 48A, 51367 Kaunas, veikiantis pagal nuostatus kaip paslaugų teikėjas,
ir
Užsakovas: asmuo, pateikęs IPC informacinėje sistemoje domeno įkūrimo užsakymą (prireikus, Užsakovo asmenybė ir duomenys patvirtinami IPC informacinės sistemos išrašu),
sudarė šią sutartį, pagal kurią IPC įsipareigoja teikti Užsakovui procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas dėl antrojo lygio domeno (toliau – domenas) .info, .com, .net ar .org aukščiausio lygio domene (toliau – atitinkamas ALD) įkūrimo ir valdymo, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti IPC už suteiktas paslaugas.

SUTARTIES SĄLYGOS

1. Sutarties dalykas:
1.1. Procedūrinės paslaugos:
1.1.1. Užsakymuose, Užsakovo pateiktuose IPC informacinėje sistemoje, nurodytų domeno įkūrimo, pratęsimo ir domeno panaikinimo procedūrų atlikimas.
1.1.2. Užsakymuose, Užsakovo pateiktuose IPC informacinėje sistemoje, nurodytų paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo procedūrų užbaigimas, jei įvykdytos šių procedūrų atlikimo sąlygos.
1.1.3. Galimybės Užsakovui pačiam atlikti IPC informacinėje sistemoje duomenų keitimo procedūrą sudarymas (IPC apibrėžta apimtimi).
1.2. Su procedūrinėmis susijusios techninės paslaugos:
1.2.1. Užsakovo duomenų pateikimas atitinkamo ALD administravimo sistemoje.
1.2.2. Užsakovo pateiktų IPC informacinėje sistemoje užsakymų apdorojimas.
1.2.3. Užsakovo informavimas ir konsultavimas procedūrų atlikimo klausimais.
1.2.4. Įrašų apie aptarnaujamus domenus padarymas savo valdomuose DNS serveriuose, jei šią paslaugą pasirenka Užsakovas.
1.2.5. Užsakovo įspėjimas apie būtinybę atlikti tam tikras procedūras ar konkrečius veiksmus.
2. Ši sutartis neapima interneto prieigos, programinio aprūpinimo, informacijos prieglobos (angl. hosting), tinklalapių ir turinio kūrimo, DNSSEC, procedūrinio „užrakinimo“ bei kitų su domeno naudojimu susijusių paslaugų.
3. Užsakovas patvirtina, kad iki šios sutarties sudarymo atidžiai susipažino su IPC interneto svetainėje viešai skelbiama informacija apie bendrąją domenų įkūrimo tvarką, reikalavimais domeno vardui, leidžiamomis procedūromis ir jų atlikimo sąlygomis, teisių į registruoto vardo domeną galiojimo terminais, paslaugų teikimo tvarka ir kainomis, duomenų tvarkymo ir naudojimo nuostatomis.
4. IPC įsipareigoja:
4.1. Veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų Užsakovo interesus.
4.2. Teikti paslaugas pagal šios sutarties sąlygas ir Užsakovo užsakymus.
4.3. Užsakovo reikalavimu pranešinėti jam visą informaciją apie paslaugų teikimo eigą.
4.4. Užsakovo paklausimu konsultuoti telefonu arba elektroniniu paštu procedūrų atlikimo klausimais.
4.5. Grąžinti Užsakovui jo sumokėtą sumą, jei mokėjimas atliktas pavėluotai ar be pagrindo, arba mokėjimo paskirtis suformuluota netiksliai, arba užsakoma paslauga negali būti suteikta pagal atitinkamo ALD taisykles. Grąžintina suma gali būti Užsakovo prašymu įskaityta kaip mokėjimas IPC už kitas paslaugas.
4.6. Gavęs Užsakovo tinkamai atliktą mokėjimą, sumokėti atitinkamo ALD administratoriui atlyginimą už procedūrą.
4.7. Vykdyti kitas prievoles, nustatytas paslaugų teikėjui šioje sutartyje, atitinkamo ALD taisyklėse bei taikytinuose teisės aktuose.
5. IPC turi teisę:
5.1. Atsisakyti vykdyti Užsakovo užsakymą, prieštaraujantį atitinkamo ALD taisyklėms arba imperatyvioms teisės aktų nuostatoms.
5.2. Reikalauti iš Užsakovo tinkamo šios sutarties vykdymo.
5.3. Nutraukti šią sutartį 27.4 – 27.6 papunkčiuose numatytais pagrindais.
5.4. Kitas teises, suteiktas paslaugų teikėjui šioje sutartyje, atitinkamo ALD taisyklėse bei taikytinuose teisės aktuose.
6. Užsakovas įsipareigoja:
6.1. Paskyroje nurodyti tikslius savo duomenis, apie jų pasikeitimą pranešti IPC, kaip numatyta šios sutarties 15 punkte.
6.2. Atsakyti už savo domeno vardą bei turinį.
6.3. Nenaudoti domeno neteisetais tikslais, pvz., kompiuteriniams nusikaltimams vykdyti, informacinių sistemų veikimui trikdyti, kompiuteriniams incidentams kelti, brukalams siųsti ar kitaip pažeidinėti viešąją tvarką ir kitų asmenų teises.
6.4. Iš anksto apmokėti IPC užsakytų mokamų paslaugų kainą.
6.5. Saugoti paslaptyje jungimosi prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje identifikatorius (vardą ir slaptažodį), neperduoti ir kitaip neatskleisti jų kitiems asmenims. Užsakovui yra žinomos pasekmės tais atvejais, jeigu pasinaudojęs jo jungimosi identifikatoriais kitas asmuo pateikia užsakymus ar panaikina paskyrą.
6.6. Reguliariai, ne rečiau kaip kartą per 15 kalendorinių dienų, tikrinti elektroninio pašto dėžutę, kurios adresas nurodytas paskyroje, atsakyti į gautus IPC arba atitinkamo ALD administratoriaus elektroninius laiškus.
6.7. Vykdyti kitas prievoles, nustatytas Užsakovui šioje sutartyje, atitinkamo ALD taisyklėse bei taikytinuose teisės aktuose.
7. Užsakovas turi teisę:
7.1. Savo nuožiūra nusistatyti domeno struktūrą, spręsti dėl jo turinio, naudojimo būdų ir pan.
7.2. Reikalauti iš IPC tinkamo šios sutarties vykdymo.
7.3. Nutraukti šią sutartį 27.1 – 27.3 papunkčiuose numatytais pagrindais.
7.4. Kitas teises, suteiktas Užsakovui šioje sutartyje, atitinkamo ALD taisyklėse bei taikytinuose teisės aktuose.
8. Paslaugų kainos:
8.1. Procedūrinių paslaugų kainos skelbiamos viešai IPC interneto svetainėje. IPC pasilieka teisę vienašališkai keisti paslaugų kainas, iš anksto apie tai paskelbęs savo interneto svetainėje. Apie paslaugų kainų padidinimą skelbiama likus ne mažiau kaip 15 dienų iki naujų kainų taikymo pradžios, apie paslaugų kainų sumažinimą – bet kuriuo metu prieš pakeitimą.
8.2. Atlyginimas už technines paslaugas įskaičiuotas į teikiamų procedūrinių paslaugų kainas.
9. Procedūrų atlikimo principai, reikalavimai ir sąlygos išdėstytos ICANN (Skirtųjų vardų ir numerių interneto korporacijos) ir atitinkamo ALD administratoriaus dokumentuose, skelbiamuose jų interneto svetainėse (icann.org, info.info, verisigninc.com, pir.org). Užsakovas, teikdamas domeno įkūrimo užsakymą:
– įsipareigoja apsaugoti ir ginti atitinkamo ALD administratorių ir jo subrangovus, kiekvieno jų vadovus, tarnautojus, darbuotojus, partnerius ir agentus nuo bet kokių ir visų pretenzijų, nuostolių atlyginimo, įsipareigojimų ir išlaidų, kylančių ar susijusių su Užsakovo domeno vardo registravimu. Šis įsipareigojimas galioja ir po šios sutarties nutraukimo ar pasibaigimo;
– įsipareigoja vykdyti kiekvieną iš šių reikalavimų: ICANN standartus, taisykles, procedūras ir praktiką, už kurias pagal sutartį ar kitą susitarimą su ICANN yra atsakingas atitinkamo ALD administratorius; veiklos standartus, taisykles, procedūras ir praktiką, kartais nustatomus atitinkamo ALD administratoriaus nesavavališku būdu (t. y. atitinkančius ICANN standartus, taisykles, procedūras, praktiką bei sutartį su ICANN) ir taikomus visiems paslaugų teikėjams, įskaitant atitinkamo ALD administratoriaus partnerius. Papildyti ar pakeisti atitinkamo ALD administratoriaus veiklos standartai, taisyklės, procedūros ir praktika įsigalioja, praėjus 30 kalendorinių dienų po atitinkamo ALD administratoriaus pranešimo paslaugų teikėjui. Jei yra neatitikimų tarp sąlygų, nurodytų atitinkamo ALD administratoriaus sutartyje su ICANN ir šioje sutartyje, kiek tai yra susiję su domenų įkūrimu ir valdymu .info, .com, .net ir .org ALD, galioja atitinkamo ALD administratoriaus sutartyje su ICANN apibrėžtos sąlygos;
– leidžia atitinkamo ALD administratoriui, jo paskirtiems asmenims ir agentams naudoti, kopijuoti, platinti, publikuoti, keisti ir kitaip apdoroti užsakovo asmens duomenis tokiu būdu, kuris atitinka tikslus, nurodytus atitinkamo ALD administratoriaus sutartyje su ICANN;
– įsipareigoja teisių į domeną galiojimo metu nedelsiant ištaisyti ir atnaujinti savo duomenis;
– įsipareigoja paklusti procedūroms, pradėtoms pagal ICANN patvirtintas Vieningas ginčų dėl domenų vardų sprendimo taisykles (angl. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) ir paslaugų teikėjų keitimo taisykles (angl. Inter-Registrar Transfer Policy), kurios gali būti kartais keičiamos;
– sutinka būti susaistytas atitinkamo ALD administratoriaus paskelbtų nuostatų ir sąlygų, įskaitant pirminės ir bendrojo registravimo stadijų laikotarpius, bei Pirminio registravimo ginčo sprendimo taisyklių (angl. Sunrise Dispute Resolution Policy), ir toliau pripažįsta, kad atitinkamo ALD administratorius neatsako už bet kokios rūšies nuostolius ir jam netaikoma atsakomybė, kylanti iš procedūrų ar procesų, susijusių su pirminės ir bendrosios registravimo stadijomis, įskaitant Užsakovo gebėjimą ar negebėjimą įgyti domeno vardą šiais laikotarpiais ir bet kokio ginčo pasekmes pirminio registravimo stadijos laikotarpiu;
– pripažįsta ir sutinka, kad atitinkamo ALD administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra atmesti, panaikinti ar perleisti bet kokią registraciją ar sandorį arba blokuoti, sulaikyti ar kitaip apriboti bet kokį domeno vardą (-us), jei jam tai atrodo būtina: (1) užtikrinant Whois duomenų bazės vientisumą ir stabilumą; (2) pagal bet kokius taikytinus įstatymus, vyriausybės taisykles ar reikalavimus, teisėsaugos nurodymus ar bet kokiame ginčų sprendimo procese; (3) laikantis bet kokios pramonės grupės priimtų reikalavimų, bendrai pripažintų privalomais interneto atžvilgiu (pvz., RFC); (4) vengiant bet kokios – civilinės ar baudžiamosios – atsakomybės taikymo ALD administratoriui, taip pat jo partneriams, dukterinėms įmonėms, tarnautojams, vadovams ir darbuotojams; (5) pagal paslaugų sutarties sąlygas; (6) taisant ALD administratoriaus ar kito paslaugų teikėjo padarytas klaidas, susijusias su domeno vardo registravimu; (7) nesant sumokėtam atlyginimui ALD administratoriui. Atitinkamo ALD administratorius taip pat pasilieka teisę blokuoti, sulaikyti ar kitaip apriboti domeno vardą ginčo sprendimo laikotarpiu.
10. Užsakymų teikimo tvarka:
10.1. Užsakymai dėl domeno įkūrimo arba pratęsimo teikiami, Užsakovui prisijungus prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje, pasirinkus reikiamą meniu (submeniu) punktą, užpildžius užsakymo formą ir paspaudus teikimo komandą. Nurodytų rūšių užsakymus Užsakovas turi patvirtinti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas atlikęs mokėjimą IPC pagal suformuotą išankstinio mokėjimo sąskaitą. Užsakovui yra žinoma, kad dėl iš anksto, IPC nustatytu laiku, neatlikto pratęsimo domenas panaikinamas baigiantis einamajam terminui.
10.2. Užsakymas dėl domeno panaikinimo teikiamas, Užsakovui prisijungus prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje, pasirinkus reikiamą meniu punktą, užpildžius užsakymo formą ir paspaudus teikimo komandą. Šios rūšies užsakymą Užsakovas turi patvirtinti laikydamasis IPC instrukcijų.
10.3. Kitų procedūrinių paslaugų užsakymai teikiami ir patvirtinami pagal IPC instrukcijas, skelbiamas IPC informacinėje sistemoje.
11. Užsakovo pateikti užsakymai yra šios sutarties priedai (prireikus, užsakymai patvirtinami IPC informacinės sistemos išrašu).
12. IPC vykdo užsakymus tik po jų pateikimo IPC informacinėje sistemoje ir patvirtinimo, kaip numatyta šios sutarties 10.1 – 10.3 papunkčiuose. Užsakovui yra žinoma, kad tinkamai ir laiku nepatvirtinus užsakymo, šis IPC informacinėje sistemoje anuliuojamas ir nevykdomas.
13. Užsakymų vykdymo būdas: paraiškos suformavimas ir pateikimas atitinkamo ALD administravimo sistemoje.
14. Užsakymų vykdymui taikomos šios sutarties sąlygos, atitinkamo ALD taisyklės bei imperatyvios teisės aktų nuostatos.
15. Užsakovas gali savarankiškai pakeisti asmeninius duomenis, prisijungęs prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje, pasirinkęs reikiamą meniu punktą, užpildęs duomenų keitimo formą ir paspaudęs vykdymo komandą. Pasikeitus paskyroje nurodytiems duomenims, Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas juos pakeisti IPC informacinėje sistemoje. Užsakovo asmenvardžio, valstybės ar identifikavimo kodo pasikeitimo atveju duomenys keičiami neautomatiniu būdu, Užsakovui įvykdžius IPC instrukcijas. Užsakovui yra žinoma, kad dėl netikslių duomenų jo turimo domeno atžvilgiu gali būti taikomas sustabdymas ir (ar) panaikinimas.
16. Užsakovas, pageidaujantis inicijuoti paslaugų teikėjo keitimą arba teisių į domeną perleidimą kitam asmeniui, turi prisijungti prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje, užpildyti formą, paspausti teikimo komandą ir įvykdyti IPC instrukcijas.
17. Domenas laikomas įkurtas Užsakovo valia, kai atitinkamo ALD Whois duomenų bazėje atsiranda įrašas apie šį faktą. Užsakovui yra žinoma, kad IPC negarantuoja domeno įkūrimo dėl principo „first come, first served“ taikymo ar neatitikties galiojantiems reikalavimams.
18. Esminės šios sutarties sąlygos, susijusios su atsiskaitymais:
18.1. Užsakovas privalo iš anksto apmokėti IPC už kiekvieną pateiktą užsakymą dėl mokamų paslaugų.
18.2. Užsakovas privalo atlikti mokėjimą asmeniškai per banką.
18.3. Mokėjimas turi būti atliktas nustatytu 3 darbo dienų laikotarpiu po užsakymo pateikimo IPC informacinėje sistemoje, mokėjimo paskirtyje tiksliai nurodant domeno vardą, procedūrą ar IPC pagal užsakymą suformuotos išankstinės sąskaitos numerį.
19. Užsakovui tinkamai atlikus mokėjimą pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą, IPC surašo PVM sąskaitą faktūrą ir pateikia ją Užsakovo paskyroje IPC informacinėje sistemoje. PVM sąskaitos faktūros papildomai nesurašomos ir Užsakovui kitokia forma neteikiamos.
20. Užsakovas sutinka su jo duomenų tvarkymu, nurodymu atitinkamo ALD administravimo sistemoje bei skelbimu Whois duomenų bazėje tokia tvarka ir apimtimi, kokią nustato atitinkamo ALD administratorius, kuriam pagal šią sutartį taikytina teisė nėra privaloma. Užsakovui yra žinoma, kad jo duomenys turi būti tvarkomi, teikiami ir skelbiami tol, kol Užsakovas turi domeną. Šiuo laikotarpiu Užsakovo reikalavimas nutraukti jo duomenų tvarkymą, pašalinti iš atitinkamo ALD administravimo sistemos ir (ar) neskelbti Whois duomenų bazėje bus atmestas, o pakartotinai reikalaujant – prilygintas užsakymui dėl domeno panaikinimo, ir Užsakovas su tuo sutinka.
21. Kadangi Užsakovas yra asmeniškai atsakingas už domeno vardą ir turinį, Užsakovas sutinka, kad IPC atskleistų jo vardą ir pavardę (pavadinimą) bei paskyroje nurodytus kontaktinius pašto ir elektroninio pašto adresus atitinkamo ALD administratoriui, taip pat trečiajam asmeniui, pateikusiam individualų prašymą dėl duomenų pateikimo, jeigu toks prašymas grindžiamas Užsakovo padarytu teisės pažeidimu, susijusiu su domeno įkūrimu ir valdymu (IPC netikrinant prašymo pagrįstumo), esant prašymą pateikusio asmens įsipareigojimui naudoti gautus Užsakovo duomenis tik reikalavimo pareiškimo ir savo teisių gynimo tikslu. Užsakovo duomenys taip pat gali būti atskleisti taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka teismo nurodymu arba kitos kompetentingos institucijos reikalavimu.
22. Šalys pagal savo prievoles tretiesiems asmenims atsako savarankiškai, joms neatsiranda solidarios ar subsidiarios atsakomybės už kitos šalies veiksmus (neveikimą). Užsakovas įsipareigoja apsaugoti IPC nuo trečiųjų asmenų reikalavimų, susijusių su domeno įkūrimu ir valdymu, nenukreipti gautų reikalavimų IPC, nesiremti IPC paslaugų suteikimo faktu kaip aplinkybe, atleidžiančia ar mažinančia Užsakovo asmeninę atsakomybę už domeno vardą ir turinį.
23. Visi nesutarimai, kilę dėl šios sutarties arba ryšium su ja, sprendžiami derybomis. Jeigu tokiu būdu susitarimas nebus pasiektas, ginčas sprendžiamas teismine tvarka.
24. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o procedūrų atlikimo atžvilgiu – atitinkamo ALD taisyklės, kurias šalys pripažįsta privalomomis jų santykiams.
25. Sutartis įsigalioja pateikus IPC informacinėje sistemoje domeno įkūrimo užsakymą.
26. Atsiradus ar pasikeitus imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, tiesiogiai įtakojančioms šios sutarties dalyką, ši sutartis vykdoma tiek, kiek joms neprieštarauja. Pasikeitus atitinkamo ALD taisyklėms, užsakymai teikiami ir vykdomi pagal galiojančią tvarką, neįforminant šios sutarties pakeitimo. Apie procedūrų atlikimo tvarkos pokyčius skelbiama IPC informacinėje sistemoje.
27. Sutartis pasibaigia šiais pagrindais:
27.1. Užsakovo iniciatyva, atšaukus domeno įkūrimo užsakymą, kol domenas dar nėra įkurtas.
27.2. Užsakovo iniciatyva panaikinus domeną (nuo domeno panaikinimo momento).
27.3. Užsakovo iniciatyva pakeitus IPC į kitą aptarnaujantį paslaugų teikėją arba perleidus teises į domeną kitam asmeniui (nuo atitinkamos procedūros užbaigimo momento).
27.4. IPC iniciatyva, jeigu paaiškėja, kad domeno įkūrimo užsakymas negali būti įvykdytas dėl objektyvių priežasčių (pvz., kai užsakyme nurodytas domenas jau yra įkurtas kito asmens valia) arba domeno vardas neregistruojamas dėl neatitikties reikalavimams.
27.5. IPC iniciatyva, jei dėl domeno vardo turinio IPC negali priimti vykdyti užsakymo arba Užsakovas pažeidė šią sutartį ar atitinkamo ALD taisykles.
27.6. IPC iniciatyva, jei IPC visiškai nutraukia šioje sutartyje nurodytų paslaugų teikimą.
28. Šios sutarties 27.5 ir 27.6 papunkčiuose nurodytais atvejais IPC elektroniniu laišku įspėją Užsakovą apie sutarties nutraukimą ir nustato ne trumpesnį negu 15 kalendorinių dienų terminą pakeisti IPC į kitą aptarnaujantį paslaugų teikėją. Užsakovui nustatytu laiku neatlikus aptarnaujančio paslaugų teikėjo keitimo, IPC nutraukia paslaugų teikimą, o kai delsimas pakeisti paslaugų teikėją viršija 15 kalendorinių dienų – panaikina domeną, neatsakydamas už galimas pasekmes.
Užsakovo valia sudaryti šią sutartį išreiškiama veiksmais - sutikimu sudaryti sutartį nurodytomis sąlygomis ir įsipareigojimu ją vykdyti, pateikus ir patvirtinus domeno įkūrimo užsakymą. IPC valia sudaryti šią sutartį išreiškiama priimant vykdyti užsakymą.