domains.lt
Kauno technologijos universitetas
Informacinių technologijų departamentas
Interneto paslaugų centras
Studentų g. 48A-331, 51367 Kaunas
hostmaster@domains.lt
Juridinio asmens kodas: 111950581
PVM mokėtojo kodas: LT119505811
Tel.: +370.37353325
Faks.: +370.37300643
English (EN)
 
Prisijungti
ICANN
DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šios Interneto svetainės https://domains.lt naudotojų duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, susikūrusių savo paskyras interneto svetainėje https://domains.lt  (toliau – Užsakovai), pagrindinius asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principus bei sąlygas.
  2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
  3. Interneto svetainės https://domains.lt asmens duomenų valdytojas yra Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU), juridinio asmens kodas 111950581, adresas: K. Donelaičio g. 73, Kaunas. Įgaliotas tvarkyti Užsakovų asmens duomenis, nurodytus interneto svetainės https://domains.lt paskyrose, KTU struktūrinis padalinys: Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento Interneto paslaugų centras (toliau – IPC), esantis Kauno m., Studentų g. 48A, fakso numeris (8 37) 30 06 43, elektroninio pašto adresas hostmaster@domains.lt.
  4. IPC, tvarkydamas Užsakovų asmens duomenis pagal sudaromas ir vykdomas paslaugų sutartis, vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
  4.1. Apibrėžtų tikslų principu. Asmens duomenų tvarkymo tikslai nurodyti Taisyklių 5 punkte. Kitiems tikslams, įskaitant tiesioginę rinkodarą, asmens duomenys nerenkami, netvarkomi ir nenaudojami.
  4.2. Betarpiško duomenų rinkimo principu. Savo asmens duomenis IPC informacinėje sistemoje užrašo (pildo) patys Užsakovai, sukurdami paskyras interneto svetainėje https://domains.lt ir vėliau juos keisdami. Apie savo asmenvardžio pasikeitimą Užsakovas praneša IPC neautomatiniu būdu, pateikdamas tai patvirtinantį dokumentą. Iš kitų šaltinių Užsakovų asmens duomenys nerenkami.
  4.3. Būtinosios apimties principu. Baigtinis tvarkomų asmens duomenų sąrašas yra pateiktas šių Taisyklių 6 punkte. Būtinąją jų apimtį lemia nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai. Užsakovams būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai nerenkami, netvarkomi ir nenaudojami.
  4.4. Duomenų tikslumo principu. Tvarkomi asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami (teisingi, išsamūs) ir nuolat atnaujinami, kadangi jie sudaro atitinkamo aukščiausio lygio domeno, kuriame yra įkurtas Užsakovo domenas, „Whois“ duomenų bazės (registro) objektą.
  4.5. Sąžiningo ir teisėto duomenų tvarkymo principu. Asmens duomenys tvarkomi, Užsakovui žinant jų rinkimo tikslus, sąrašą bei kitas sąlygas ir išreiškus sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.
  4.6. Duomenų konfidencialumo principu. Asmens duomenis tvarko tik tam specialiai paskirti IPC darbuotojai, kuriems yra suteikta teisė atlikti šiuos asmens duomenų tvarkymo veiksmus: kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, neautomatinį keitimą (papildymą ar taisymą) Užsakovų prašymu, teikimą duomenų gavėjams ir paskelbimą atitinkamoje „Whois“ duomenų bazėje šių Taisyklių nustatyta tvarka ir apimtimi, naudojimą, paiešką, naikinimą pasibaigus tvarkymo terminui. Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį.
  4.7. Terminuoto duomenų tvarkymo principu. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja jų tvarkymo tikslai. Užsakovų asmens duomenys saugomi tol, kol yra jų paskyra interneto svetainėje https://domains.lt, ir 1 (vienerius) metus nuo paskyros panaikinimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys sunaikinami – ištrinami iš IPC tvarkomų duomenų bazių ir duomenų bazių archyvų taip, kad jų nebūtų įmanoma atkurti įprastu būdu. Vykdant Užsakovų pateiktus užsakymus, surašyti apskaitos ir kiti rašytiniai dokumentai saugomi laikantis norminių teisės aktų nustatytų terminų ir po to nustatyta tvarka naikinami.

II SKYRIUS

FIZINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

  5. Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo tikslai:
  5.1. Užsakovo identifikavimas ir susisiekimas teikiant procedūrines ir technines paslaugas, susijusias su domenų įkūrimu ir valdymu;
  5.2. Užsakovo teikiamų užsakymų apdorojimas ir vykdymas;
  5.3. Užsakovo informavimas apie būtinybę atlikti tam tikras procedūras paties Užsakovo interesais (pvz., pratęsti domeno galiojimo terminą) ir kitos svarbios informacijos pranešimas, kiek tai yra susiję su domenų įkūrimu ir valdymu (pvz., apie paslaugų teikimo sąlygų ir kainų pasikeitimą);
  5.4. vidaus administravimas, apskaitos dokumentų surašymas ir pateikimas Užsakovui;
  5.5. Užsakovo įsiskolinimų valdymas;
  5.6. Užsakovo duomenų teikimas atitinkamo aukščiausio lygio domeno, kuriame yra įkurtas Užsakovo domenas, administratoriui;
  5.7. IPC pareigų, kylančių iš sudarytų paslaugų sutarčių ar pagal norminius teisės aktus, vykdymas.
  6. Renkami, tvarkomi ir naudojami šie fizinių asmenų duomenys:
  6.1. vardas ir pavardė;
  6.2. asmens kodas;
  6.3. adresas;
  6.4. telefono numeris;
  6.5. elektroninio pašto adresas (Užsakovams rekomenduojama turėti nuasmenintą elektroninio pašto adresą, skirtą susisiekti domenų įkūrimo ir valdymo klausimais bei viešai skelbti);
  6.6. kontaktinio (-ų) asmens (-ų) duomenys;
  6.7. prisijungimo IP adresai;
  6.8. vartojama kalba paslaugoms gauti;
  6.9. fiziniai asmenys savo nuožiūra gali papildomai nurodyti fakso numerį ir PVM mokėtojo kodą.
  7. Atsižvelgiant į domenų vardų registravimo ypatumus, Užsakovai pagal sudarytas paslaugų sutartis privalo užtikrinti, kad jų asmens duomenys, nurodyti interneto svetainės https://domains.lt paskyroje, būtų tikslūs ir patys naujausi. Jeigu asmens duomenys nėra tapatūs ar tinkami (pramanytas vardas ar pavardė, neegzistuojantis adresas, neveikianti elektroninio pašto dėžutė, neegzistuojantis telefono numeris ir pan.), atitinkamo aukščiausio lygio domeno administratorius gali taikyti sustabdymo ir (ar) domeno panaikinimo procedūrą, o IPC – nutraukti paslaugų sutartį.
  8. Užsakovai atsako už jų nurodyto (-ų) kontaktinio (-ų) asmens (-ų) duomenų tikslumą ir naudojimo teisėtumą. Jeigu kontaktinis asmuo reikalauja pašalinti jo duomenis arba tie duomenys yra netikslūs, kontaktiniu asmeniu laikomas pats Užsakovas.
  9. Užsakovai turi teisę susipažinti su tvarkomais jų asmens duomenimis interneto svetainės https://domains.lt paskyroje ir juos keisti (papildyti ar taisyti).
  10. Užsakovas, susipažinęs su savo asmens duomenimis ir nustatęs, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, gali juos ištaisyti asmeniškai, prisijungęs prie savo paskyros interneto svetainėje https://domains.lt (naudojant suteiktus identifikatorius), kaip numatyta sudarytose paslaugų sutartyse, arba kreiptis į IPC, kuris ištaiso neteisingus, neišsamius arba netikslius asmens duomenis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo su patvirtinančiais dokumentais gavimo dienos. Esant automatiniam duomenų tvarkymui, pirmenybė teikiama asmeniniam asmens duomenų tikslinimui, Užsakovui prisijungus prie savo paskyros. Užsakovo asmenvardžio pasikeitimo atveju šį duomenį neautomatiniu būdu keičia IPC ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tai patvirtinančio dokumento gavimo iš Užsakovo.
  11. Užsakovų sutikimas dėl jų asmens duomenų tvarkymo pagal šias Taisykles išreiškiamas aktyviais veiksmais, paskyros interneto svetainėje https://domains.lt sukūrimo metu pažymėjus varnele įrašą „Sutinku su mano duomenų tvarkymu ir naudojimu vykdant užsakymus, teikiant atitinkamo aukščiausio lygio administratoriui bei skelbiant „Whois“ duomenų bazėje pagal IPC priimtas nuostatas“ ir paspaudus vykdymo komandą „Sukurti paskyrą“.
  12. Užsakovo, kaip domeno turėtojo ir registruoto domeno vardo savininko, asmens duomenys privalomai, pagal nusistovėjusią interneto savireguliacijos praktiką, teikiami atitinkamo aukščiausio lygio domeno, kuriame yra įkurtas Užsakovo domenas, administratoriui (duomenų gavėjui). Užsakovo duomenys teikiami šiems duomenų gavėjams, įskaitant esančius užsienio šalyse, Užsakovo sutikimu ir jo interesais, Užsakovui siekiant įkurti ir valdyti savo domeną pagal pateiktą užsakymą IPC:
  12.1. Jeigu Užsakovo domenas yra įkurtas .lt aukščiausio lygio domene – skelbiami .lt „Whois“ duomenų bazėje adresu https://www.domreg.lt/whois tokios apimties (greta techninės informacijos apie domeną ir viešų aptarnaujančio paslaugų teikėjo rekvizitų): Užsakovo inicialai ir elektroninio pašto adresas, nebent Užsakovas pageidauja skelbti išsamesnius savo asmens duomenis ir šį pageidavimą išdėsto užsakyme IPC.
  12.2. Jeigu Užsakovo domenas yra įkurtas .eu aukščiausio lygio domene – teikiami administratoriui („EURid vzw“) pagal jo priimtą „Domeno vardo Whois politiką“ ir skelbiami .eu „Whois“ duomenų bazėje adresu https://eurid.eu tokios apimties (greta techninės informacijos apie domeną ir viešų aptarnaujančio paslaugų teikėjo rekvizitų): Užsakovo elektroninio pašto adresas ir vartojama kalba paslaugoms gauti, nebent Užsakovas pageidauja skelbti išsamesnius savo duomenis ir šį pageidavimą išdėsto užsakyme IPC.
  12.3. Jeigu Užsakovo domenas yra įkurtas .com, .net, .org, .info aukščiausio lygio domenuose – teikiami skirtųjų vardų ir numerių interneto korporacijos ICANN akredituotai duomenų saugyklai („Iron Mountain Inc.“) ir skelbiami atitinkamo aukščiausio lygio domeno „Whois“ duomenų bazėje jos administratoriaus nustatytos apimties.
  12.4. Užsakovų asmens kodai nurodytiems duomenų gavėjams neteikiami, viešai neskelbiami ir tiesioginės rinkodaros tikslais nenaudojami.
  13. Atsižvelgiant į Taisyklių 12 punkte išdėstytas asmens duomenų teikimo ir paskelbimo nuostatas, Užsakovo sutikimas, kad IPC rinktų, tvarkytų ir naudotų jo asmens duomenis aprašytais būdais ir sąlygomis, yra esminė sąlyga Užsakovui įkurti ir valdyti domeną (-us). Duotas sutikimas negali būti atšauktas, o asmens duomenų tvarkymo veiksmai negali būti sustabdyti arba asmens duomenys sunaikinti tol, kol yra bent vienas IPC aptarnaujamas Užsakovo domenas. Šiuo laikotarpiu Užsakovo reikalavimas sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, sunaikinti, pašalinti iš interneto svetainės https://domains.lt paskyros ir (ar) neskelbti atitinkamoje „Whois“ duomenų bazėje motyvuotai atmetamas, o Užsakovui pakartotinai reikalaujant – prilyginamas užsakymui dėl domeno panaikinimo ir pareiškimui apie paslaugų sutarties nutraukimą (ši procedūra atliekama per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakartotinio reikalavimo gavimo dienos). Tad būdas pašalinti asmens duomenis iš atitinkamos „Whois“ duomenų bazės yra domeno panaikinimas, o būdas nutraukti duomenų tvarkymą interneto svetainės https://domains.lt paskyroje – IPC aptarnaujamo (-ų) domeno (-ų) panaikinimas arba interneto paslaugų teikėjo keitimas, paslaugų sutarties su IPC nutraukimas, kartu panaikinant ir Užsakovo paskyrą interneto svetainėje https://domains.lt.
  14. Užsakovas, kaip domeno turėtojas ir registruoto domeno vardo savininkas, atsako už domeno turinį ir domeno vardą. Todėl Užsakovo asmens duomenys gali būti pateikti suinteresuoto asmens (vienkartinio duomenų gavėjo), kurio teisės yra galimai pažeistos įkuriant ir valdant domeną, arba suinteresuoto asmens įgalioto atstovo prašymu, kuriame nurodytas Užsakovo asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.
  15. Užsakovo asmens duomenys gali būti atskleisti vykdant valstybės institucijų, turinčių teisę gauti asmens duomenis pagal norminius teisės aktus, reikalavimą.
  16. IPC turi motyvuotai pagrįsti atsisakymą vykdyti Užsakovo prašymą įgyvendinti norminiuose teisės aktuose nustatytas jo teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu. IPC, gavęs Užsakovo prašymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos turi pateikti jam atsakymą. Jeigu Užsakovo prašymas išreikštas rašytine forma, IPC pateikia jam atsakymą raštu.
  17. Užsakovas, pateikęs IPC asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba norminių teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti paskutinius 1 (vienus) metus. IPC, gavęs tokį Užsakovo paklausimą, norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka atsako, ar su Užsakovu susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos. Užsakovo prašymu tokie duomenys pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis IPC teikia Užsakovui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų.

III SKYRIUS

UŽSAKOVAIS ESANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

  18. Juridinių asmenų duomenų tvarkymo tikslai ir sąlygos iš esmės nesiskiria nuo nurodytų šių Taisyklių II skyriuje, su tam tikromis išimtimis:
  18.1. renkami, tvarkomi ir naudojami šie juridinių asmenų duomenys:
  18.1.1. juridinio asmens pavadinimas;
  18.1.2. juridinio asmens kodas;
  18.1.3. buveinės adresas;
  18.1.4. PVM mokėtojo kodas;
  18.1.5. telefono numeris;
  18.1.6. elektroninio pašto adresas;
  18.1.7. kontaktinio(-ų) asmens(-ų) duomenys;
  18.1.8. DNS serverių IP adresai;
  18.1.9. banko sąskaitos numeris (neprivalomas duomuo);
  18.1.10. fakso numeris (neprivalomas duomuo).
  18.2. Renkant, tvarkant ir naudojant juridinių asmenų duomenis, IPC gali vykdyti jų patikrą pagal valstybės registruose ir kitose viešose duomenų rinkmenose skelbiamą informaciją.
  18.3. Visi juridinių asmenų duomenys teikiami atitinkamo aukščiausio lygio domeno, kuriame yra įkurtas Užsakovo domenas, administratoriui ir gali būti skelbiami „Whois“ duomenų bazėje.

IV SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

  19. IPC, siekdamas užtikrinti efektyvią asmens duomenų tvarkymo kontrolę, nenutrūkstamą asmens duomenų tvarkymą, savo informacinės sistemos atkūrimą ir autorizuotą asmens duomenų naudojimą, įgyvendina šias asmens duomenų apsaugos priemones:
  19.1. administracines – saugus duomenų rinkmenų ir jų archyvų tvarkymas, IPC darbuotojų supažindinimas su šiomis Taisyklėmis, periodinis rizikos įvertinimas, šių Taisyklių laikymosi kontrolė;
  19.2. techninės ir programinės įrangos apsaugos – darbo vietų priežiūra, slaptažodžių ir užraktų naudojimas, IPC informacinės sistemos ir duomenų bazių apsauga nuo neteisėto asmens duomenų atskleidimo, kopijavimo, pakeitimo ar sunaikinimo, apsauga nuo kibernetinių atakų, kompiuterinių virusų ir kitų kenkėjiškų kompiuterių programų diegiant ar atnaujinant adekvačias kylančioms grėsmėms priemones;
  19.3. kompiuterių tinklų apsaugos – nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  20. Kauno technologijos universitetas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles, kurios peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per 2 metus ir, reikalui esant, atnaujinamos. Šių Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje https://domains.lt dienos. Jeigu Užsakovas nesutinka su šių Taisyklių papildymais ir pakeitimais, jis turi teisę pranešti IPC apie savo paskyros panaikinimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo naujos šių Taisyklių redakcijos paskelbimo dienos. Jeigu Užsakovas nustatytu terminu nepraneša apie paskyros panaikinimą, laikoma, jog jis sutinka su naujos šių Taisyklių redakcijos taikymu tvarkant Užsakovo asmens duomenis.